Online kerkdiensten krijgen vervolg in 2021

REGIO De kerkdiensten die op zondag door Omrop Fryslân worden uitgezonden, voorzien in een enorme behoefte. Dit blijkt uit de vele reacties die er binnenkomen, zowel bij de Omrop als bij Protestantse Gemeente Franeker. Iedere zondag trekt de dienst vanuit de Martinikerk te Franeker zo’n 40.000 tot 60.000 kijkers.

De diensten zijn begonnen in maart, toen gemeenteleden vanwege het coronavirus niet meer fysiek de kerkdiensten konden bijwonen. Omrop Fryslân heeft zich toen maatschappelijk verantwoordelijk gevoeld om de diensten uit te gaan zenden. In de maanden juli, augustus en september waren er geen uitzendingen, maar na het oplaaien van het virus zijn de uitzendingen vanaf 11 oktober weer hervat.

Om de continuïteit van deze diensten op langere termijn te waarborgen, heeft een zogeheten Opstartgroep zich beraden over een vervolg. Uit deze Opstartgroep is de ‘Wurkgroep Tsjerketsjinsten Fryslân’ ontstaan met als taak om voor 2021 een vervolg te geven aan de uitzendingen, zowel organisatorisch als financieel. Omrop Fryslân blijft de diensten uitzenden.

De wurkgroep ressorteert onder de Raad van Kerken Fryslân. De leden zijn, met uitzondering van de voorzitter, afgevaardigden van de Raad van Kerken in Fryslân, Stichting Krúspunt en het Breed Moderamen van de PKN classis in Fryslân. Voorzitter is Maaike van Dijk uit Franeker, voormalig voorzitter van de kerkenraad van de Protestantse Gemeente te Franeker.

Tot eind december blijven de uitzendingen uit de Martinikerk in Franeker komen, maar voor 2021 heeft de wurkgroep voor een nieuwe opzet gekozen en wel voor de het format ‘Tsjerke fan de Moanne’. Iedere maand wordt van plaats en kerkgebouw in Fryslân gewisseld, zodat de diensten verspreid worden over de hele provincie. De inhoud van de diensten blijft vrijwel gelijk. De diensten worden door verschillende kerkgenootschappen verzorgd, zodat de oecumene tot zijn recht kan komen.

De wurkgroep is al in gesprek met een meerdere kerkelijke gemeenten om ‘Tsjerke fan de Moanne’ te zijn. De eerste Tsjerke Fan de Moanne in 2021 is Trinitas te Heerenveen. Daar zijn de voorbereidingen in volle gang. Een lid van de wurkgroep is steeds coördinator bij de Tsjerke fan de Moanne. Er wordt gewerkt met een vast stappenplan, om zo de continuïteit en kwaliteit van muziek en zang te waarborgen. Belangrijk uitgangspunt bij de keuze van een kerkgebouw zijn de technische voorwaarden die de Omrop stelt. De andere plaatsen worden zo spoedig mogelijk bekend gemaakt.