Súdwest-Fryslân laat inwoners meedenken over energietransitie

De gemeente Súdwest-Fryslân laat de inwoners middels een enquête meepraten over de toekomst van de energievoorziening in de gemeente.

In het Klimaatakkoord van het kabinet staat dat Nederland in 2030 voor de helft op duurzame energie wil draaien. Hier heeft de gemeente natuurlijk ook een rol in.

In de vragenlijst, die mede tot stand is gekomen dankzij de inbreng van een groep inwoners, kunnen mensen punten toekennen aan een aantal ideeën die samenhangen met die energietransitie in de gemeente.

Wethouder Erik Faber wil de inwoners bij deze Regionale Energie Transitie (RES) betrekken. „Wij willen eerst weten hoe onze inwoners de energietransitie willen vormgeven. Maar het moet niet alleen blijven bij de vraag hoe. De bedoeling is dat onze inwoners straks ook meehelpen de plannen voor de RES te realiseren.”

‘Lering uit het verleden’

Het is niet zomaar dat de inwoners bij dit proces worden betrokken. „Wij hebben lering getrokken uit het verleden”, stelt Faber, doelend op de maatschappelijke onrust die is ontstaan rondom de realisatie van Windpark Fryslân in het IJsselmeer en de bouw van turbines bij Hiddum Houw, nabij de kop van de Afsluitdijk. „Met de wensen van de inwoners is toen onvoldoende rekening gehouden.”

Tot en met 3 mei kunnen inwoners meedoen aan het onderzoek, dat is opgezet door onafhankelijke specialisten van de TU Delft en het Nederlands Platform Burgerparticipatie en Overheidsbeleid (NPBO).

De vragenlijst is bedoeld voor inwoners van 14 jaar en ouder. Meedoen kan via de website www.sudwestfryslan.nl/toekomstvanenergie

De resultaten van het onderzoek worden verwerkt in een advies, dat aan de gemeenteraad wordt voorgelegd. De planning is dat Súdwest-Fryslân het traject voor de zomervakantie afrondt.