Súdwest stelt 120.000 euro beschikbaar voor onderzoek naar aquaduct bij Bolsward

BOLSWARD Súdwest-Fryslân stelt een bedrag van 120.000 euro beschikbaar voor een haalbaarheidsonderzoek naar een aquaduct in de A7 bij Bolsward. De gemeenteraad stemde donderdagavond tijdens de raadsvergadering in met dit voorstel.

Wethouder Mark de Man benadrukt ook nu maar weer eens -er wordt al jaren over dit onderwerp gesproken- dat het hoe dan ook een zaak van de lange adem blijft. Het onderzoek is slechts een eerste aanzet om het onderwerp op de agenda van Rijkswaterstaat, de ‘eigenaar’ van de weg, te krijgen. Daar staat het nu niet op de radar. ,,De enige manier om een andere partij daar van te overtuigen, is door te komen met feiten. Het te onderbouwen. Ik wil wel wat in handen hebben, zodat we het gesprek op inhoud kunnen voeren”, benadrukt de wethouder volgens hem de noodzaak van het onderzoek.

In het traject haakt de gemeente aan bij de provincie, de opdrachtgever van het onderzoek. Vanuit het Provinsjehûs wordt eveneens een ton geïnvesteerd. Juist dat komt de wethouder op de nodige vragen te staan, donderdagavond en eerder tijdens de commissievergadering. Het onderzoek komt er toch wel, waarom dan als gemeente nog eens zo veel geld beschikbaar stellen, is de strekking van de kritiek. ,,Weggegooid geld”, aldus Bertus Walsma van GBTL. Harmen de Wind ziet de noodzaak ook niet: ,,Het is meer een taak voor de provincie of het Rijk”, is zijn mening. Douwe Blom van de FNP noemt het ‘een gok’. Volgens zijn partij zijn er betere projecten in Bolsward om geld aan uit te geven.

De Man legt uit: ,,Waar bij de provincie het accent vooral ligt op doorstroming en veiligheid op de A7, ligt bij ons, naast deze aspecten, ook nadruk ook op leefbaarheid, mogelijkheden voor woningbouw en recreatie.” Dit wil hij dan ook in kaart brengen, daarbij ook kijkend naar de ónmogelijkheden. ,,Om die discussie voor eens en voor altijd te beslechten.”

Daarmee worden volgens Klaas Jan Semplonius de zaken omgedraaid. Het doel -het al dan niet realiseren van een aquaduct- is volgens hem al vastgesteld, onder meer om zaken als geluidsoverlast en fijnstof te reduceren. Semplonius vindt dat juist daar onderzoek naar gedaan moet worden. Een aquaduct kan dan een mogelijke uitkomst zijn.

De grotere partijen (CDA, PvdA, VVD) zijn echter unaniem voor. Die laatste partij laat bij monde van Hielke Bandstra weten: ,,Wij zien meer kansen in gezamenlijk opwerken met de provincie. Dat creëert synergie-effecten en biedt mogelijk extra kansen voor gemeente.”

Johan Feenstra (PvdA) haalt de Stuurgroep Aquaduct Bolsward A7 aan in zijn betoog. Deze club, met vertegenwoordigers van verschillende belangengroepen in de Hanzestad, voert al geruime tijd actie om het aquaduct gerealiseerd te krijgen. ,,Na overleg met de stuurgroep zijn we overtuigd geraakt van het belang. Inwoners van Bolsward ervaren dag in dag uit geluidsoverlast.”

,,Wij zijn vanaf het begin voor een aquaduct geweest”, is CDA’er Pieter de Vries duidelijk. ,,Wij willen wel 120.00 euro investeren in de toekomst van de gemeente en die van Bolsward. Met elkaar de schouders er onder, dat is voor ons heel helder.”

Na stemming wordt duidelijk dat 23 raadsleden voor het beschikbaar stellen van het krediet zijn, twaalf stemmen tegen, twee zijn afwezig. Het bedrag komt uit de Ontwikkelagenda Bolsward.

In het vervolgproces stelt de gemeente samen met de provincie Fryslân een programma van eisen voor het onderzoek op. De Man kan nog geen uitspraak doen wanneer het onderzoekstraject is afgerond. ,,Zo snel mogelijk”, is de enige belofte die hij kan meegeven.