Rekenkamer Súdwest-Fryslân twijfelt of de begroting 2020 realistisch is

SNEEK - De Rekenkamer heeft twijfels of de gemeentelijke begroting 2020 wel realistisch is. Dat blijkt uit onderzoek naar de financiële positie van de gemeente. Tijdens het onderzoek de afgelopen maanden heeft de Rekenkamer precies gevolgd wat de gemeente heeft gedaan toen er grote tekorten dreigden. Daarop heeft de gemeente adequaat gereageerd, is de conclusie.

De Rekenkamer heeft mede op verzoek van de gemeenteraad onderzoek gedaan naar de financiële positie. Hoe is de financiële positie ten opzichte van de ambities en hoe is de sturing hiervan? Dat was de vraag die beantwoord moest worden. Anders gezegd, is het huishoudboekje op orde, of wil de gemeente meer uitgeven (wat staat er op het verlanglijstje) dan er in de portemonnee is.

Tijdens het onderzoek bleek een groot tekort te ontstaan. Dit kwam door hogere uitgaven in het sociaal domein en (te) hoge ambities (het verlanglijstje was te lang). De gemeente heeft intensief gerekend en zeer veel interne acties ondernomen, waarbij de Rekenkamer deels de berekeningen voor de begroting heeft nagerekend. Er staat een aantal forse opgaven in de begroting en de reserves worden aangesproken.

De conclusie van de rekenkamer is dat de berekeningen kloppen en dat de gemeente goed heeft gereageerd, maar ook dat het een zware opgave wordt om binnen de begroting te blijven. Daarom worden vraagtekens gezet bij de haalbaarheid. De instelling van een schommelfonds (of soortgelijke, als buffer) wordt als positief beoordeeld.

Als de gemeente in staat is om de aandacht op de opgaven te houden, dan biedt de begroting een reëel perspectief, zo concludeert de Rekenkamer. Om dat goed te kunnen, wordt geadviseerd een speciale ambtelijke taskforce hiervoor in te stellen.

Het rapport wordt op 9 december aan de commissie Bestjoer en Finânsjes gepresenteerd.