Klei herinrichting Harlinger Hegewiersterfjild naar Afsluitdijk

HARLINGEN - Natuurmonumenten start deze zomer met de herinrichting van enkele perscelen in het Hegewiersterfjild bij Harlingen. De natuurorganisatie wil daarmee het leefgebied voor wad- en weidevogels verder vergroten.

De droge landbouwpercelen worden afgegraven zodat ze natter en beter geschikt worden voor weidevogels in het voorjaar en voor wad- en trekvogels in het najaar.

Natuurmonumenten is al sinds 2015 bezig met het vernatten van het Hegewiersterfjild. Deze keer wordt zo’n 15 hectare voormalige landbouwgrond omgezet naar natuur.

,,Elke hectare extra voor weidevogels is grote winst, want deze soorten hebben het steeds moeilijker en zijn meer en meer afhankelijk van natuurgebieden zoals het Hegewiersterfjild’’, vertelt Simon de Winter, boswachter bij Natuurmonumenten.

Cultuurhistorie

De Winter: ,,We graven grond af zodat de waterstand niet hoeft te veranderen om het gebied natter te maken. In de afgegraven percelen wordt de oude greppel- en slenkenstructuur teruggebracht. Zo komt er meer ruimte voor wad- en weidevogels en meer beleving voor bezoekers."

Afsluitdijk

De grond die vrijkomt bij de werkzaamheden in het Hegewiersterfjild wordt gebruikt voor de versterking van de Afsluitdijk. Voor de renovatie van de Afsluitdijk is een grote hoeveelheid klei nodig en die komt nu vrij in het Hegewiersterfjild.

Vogelparadijs

Het Hegewiersterfjild is zowel een belangrijke hoogwatervluchtplaats als een broedgebied voor talloze vogels. ,,Bij hoog water op het wad ontmoeten wad- en weidevogels elkaar hier,” legt De Winter uit. ,,Je ziet er dus visdiefjes en kluten, maar ook wulpen, grutto's, tureluurs en kieviten.’’

De herinrichting is naar verwachting nog voor het broedseizoen begin 2020 klaar.