Jongeren kiezen voor klassieke woningen in Wommels

WOMMELS - Het behoefteonderzoek ‘Wonen jongeren’ in Wommels heeft een paar verrassende uitkomsten opgeleverd. Zo kiest het merendeel van de ondervraagde jongeren voor een klassiek ontwerp. En een ruime meerderheid heeft belangstelling voor wonen in het voormalige Bogerman schoolgebouw.

Het gebouw van de voormalige Bogerman College in Wommels staat sinds 2018 leeg. Dorpsbelang Wommels ziet graag dat er betaalbare woningen voor jongeren in komen.

Om de behoefte in kaart te brengen heeft Dorpsbelang door een bureau in Groningen een onderzoek laten doen. Meer dan 150 jongeren hebben aan het onderzoek meegedaan.

Dat leverde aan groot aantal nieuwe en vaak verrassende inzichten op. Zo heeft ruim 75% een verhuiswens en wil dat binnen 2 jaar realiseren. Verder wil iets meer dan de helft verhuizen naar een dorp.

Wommels wordt door drie kwart van de ondervraagden gezien als een aantrekkelijk dorp. Met name de aanwezigheid van goede voorzieningen zoals een Jumbo en uitstekende busverbindingen pleiten voor wonen in Wommels.

Binnen het plan zijn een viertal woonvormen ontwikkeld. Van wonen in een hofje tot in een klein dorp. De meest verrassende uitkomst van het onderzoek is dat de jongeren het hoogste cijfers geven aan het klassieke ontwerp. Dus een vrijstaand huisje met een puntdak.

De plannen van Dorpsbelang worden op de eerstvolgende vergadering van de kommisje Doarp, Stêd en Omkriten besproken, waarna de raad op 9 mei een besluit neemt of Bogerman 2.0 verder ontwikkeld kan worden.