Burgemeester Jannewietske de Vries: ,,Ik bin ek gewoan in minsk”

SNEEK

De nieuwe burgemeester Jannewietske de Vries leidde donderdag haar eerste raadsvergadering in Súdwest-Fryslân in goede banen. Bij haar installatie maakte ze al duidelijk het gewicht van haar nieuwe functie te voelen. ,,Boargemaster binne jo 24 oeren deis. Dat doch ik sa goed mooglik. Yntegriteit yn dit wurk is tige wichtich en tagelyk bin ik ek in gewoan minsk. Ik hoopje dat de minsken my ek sa sjogge, as in gewoan minsk.”

Jannewietske de Vries groeide op in Grou. Als tiener fietste zij naar Heerenveen om daar het gymnasium te bezoeken. Examen deed ze in Den Briel, waar de familie De Vries eind jaren zeventig naar toe was verhuisd, vanwege het werk van haar vader. Of ze fietsend tussen Grou en Heerenveen – 18 kilometer heen en 18 kilometer terug - de basis legde voor het uitrijden van de Elfstedentocht van 1997? ,,Wa wit. Dat fytsen wie fansels sûn. Wis is dat myn skonken doe wol traind binne.”

De landelijk vermaarde Sneekweek is haar als inwoner van Raerd natuurlijk een bekend fenomeen. Ze bezocht het evenement diverse keren. Samen met voormalig wethouder (gemeente Sneek) Tom Metz zeilde ze eens mee als fokkenist. Het skûtsjesilen, bij zowel SKS als IFKS, vindt ze een geweldig evenement. Ze is ‘stiper’ van ‘De Freonen fan it Grouster Skûtsje’ en is van plan binnenkort ook donateur te worden van Stichting De Sneker Pan, de Stichting Skûtsje Súdwesthoek en het Woudsender skûtsje.

‘Fernijer’

Jannewietske de Vries hoopt zich als ‘fernijer’ verder te ontpoppen in Súdwest-Fryslân. Ze heeft ervaring in die rol. Als gedeputeerde (2007-2015) nam ze het initiatief om de Culturele Hoofdstad naar Friesland te halen en dankzij haar kwam in mei 2015 de netwerkuniversiteit University Campus Fryslân (UCF) in Leeuwarden tot stand. Hiermee had Fryslân na tweehonderd jaar wederom academisch onderwijs, nadat de Universiteit van Franeker in 1811 werd gesloten.

Jannewietske de Vries is de eerste burgemeester van PvdA-huize in Súdwest-Fryslân. Vanuit een breder historisch kader van de gemeente Sneek gezien is dat opvallend, omdat tussen 1945 en 2011 deze voormalige gemeente nooit een PvdA-burgemeester had. En ook nooit een vrouw had als eerste burger.

In de eerste drie maanden van haar burgemeesterschap legt Jannewietske de Vries de nadruk op het kennismaken met organisaties, bedrijven en inwoners. ,,Ik wol in protte minsken treffe”, zegt ze. Maar bovenal wil ze ,,gewoan hurd oan it wurk”.

Het politieke beeld in Súdwest is tamelijk versplinterd. In de raad zitten momenteel acht partijen en drie eenmansfracties, die voortkomen uit een andere politieke partij. ,,Dit is in polityk feit. Wy ha dêr dus gewoan mei te dwaan. Ik sil myn bêst dwaan om dêr in goeie rol yn te spyljen.” Ze beschouwt de Afsluitdijk als een “ikoan fan Nederlân”, in zekere zin vergelijkbaar met de Chinese Muur, die ook vanuit de ruimte is te zien. Jannewietske de Vries brengt daarbij het fantastische artistieke project van Daan Roosegaarde in herinnering. Hij bracht in 2017 met de projecten Lichtpoort, Windvogel en Glowing Nature de heftorens aan beide zijden van de Afsluitdijk in het licht.

Verbreding van de schutsluis bij Kornwerderzand biedt, zoals ze tijdens haar installatie al zei, geweldige economische kansen voor het IJsselmeergebied . ,,It Iselmar en de havens fan bygelyks Zwolle, Kampen en Meppel, ûnderdiel fan Port of Zwolle, wurde dan berikber foar coasters en gruttere fracht-skippen. Bedriuwen út Flevolân, Oerisel, Drinte en Fryslân wolle mei elkoar foar 110 miljoen ynfestearje. Utrekkene is dat dêrtroch der op syn minst 3000 permaninte arbeidsplakken by komme.”

De Vries wijst in dit kader eveneens op de doorgroei van jachtbouw en maakindustrie die voor de regio erg belangrijk zijn. Ook ziet ze volop mogelijkheden voor het toerisme. ,,De Ranestêd, mei Amsterdam foarop, is oerfol. It NBTC (Nederlands Bureau voor Toerisme & Congressen, WD) sjocht Nederlân as ien grutte stêd: ‘Holland City’. Sa wurdt ús lân ek delset yn it bûtenlân. It NBTC beskôget Fryslân as ’lake district’ fan Amsterdam. Dêr kinne wy hjir ús foardiel mei dwaan.”

De bestaande verbinding tussen Sneek en Leeuwarden, de nu nog bochtige N354, ziet De Vries graag veiliger door verbeteringen van het huidige tracé. Het idee van een nieuwe weg langs het spoor dwars door het aloude cultuurlandschap van de Greidhoek ,,is no net mear aktueel by de provinsje, dy’t behearder is fan de dyk”.

Favorieten

En dan nog even over haar idolen. ,,Earlik sein haw ik dy net”, zegt ze. Al keek ze als jong meisje met open mond naar Rutger Hauer in de rol van Floris, bekent ze. Later ontdekte ze het indrukwekkende talent van de actrices uit eigen regio, zoals Joke Tjalsma en Tjitske Reidinga. En op sportgebied? Als ze dan toch namen moet noemen komt ze uit bij schaatser Ids Postma uit Dearsum. En geweldig wat de jonge Suzanne Schulting, Olympisch kampioen shortrack, dit jaar heeft gepresteerd in PyeongChang.

Op politiek en bestuurlijk gebied noemt ze de vorig jaar overleden Eberhard van der Laan (1955-2017) als een voorbeeld. Grote bewondering heeft ze voor de wijze waarop Michelle Obama haar rol als ‘first lady’ invulde.

Tot slot nog over LF2018. Wat is haar favoriete project? ,,Wy hawwe al safolle moais sjoen. Fan grut, lykas ‘At the Watergate’ en de reuzen fan ‘Royal de Luxe’, oant lyts. Ofrûne sneon wie ik yn Wommels, by ‘De profylfoto fan Klaas’, yn de rige ‘Under de Toer’. Dat wie ek geweldich. Grutte wurdearring foar hoe’t de minsken yn Wommels it mei elkoar oppakt hawwe en dizze foarstelling makke hawwe. As de mienskippen yn Fryslân dit fêsthâlde kinne, komt it wol goed mei de neilittenskip fan LF2018. Ik folgje de diskusje oer de neilittenskip fansels mei grutte ynteresse.”